Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten door De Koffiejongens B.V.

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en De Koffiejongens B.V.

(“De Koffiejongens”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Koffiejongens uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en De Koffiejongens.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen De Koffiejongens en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van De Koffiejongens accepteert middels het volledig en correct invullen van het door De Koffiejongens beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 De Koffiejongens behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij De Koffiejongens Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 De persoonlijke De Koffiejongens kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Koffiejongens kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam De Koffiejongens en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. De Koffiejongens behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door De Koffiejongens aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Met het uitvoeren van de eerste betaling via iDeal op de website van De Koffiejongens, geeft Besteller De Koffiejongens toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke levering.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht worden.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is De Koffiejongens gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door De Koffiejongens uitsluitend elektronisch aangeboden.

4.7 Het door De Koffiejongens te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller geplaatste bestelling.

4.8 Als door een wijziging tijdens de looptijd van het abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt behoud De Koffiejongens het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

5 Beëindiging contract

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door De Koffiejongens aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, mocht deze wijziging of opzegging de gereed staande uitlevering kruisen zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland.

6.2 Levering geschiedt op kosten van De Koffiejongens op het bij de bestelling opgegeven adres.

6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door De Koffiejongens aangegeven dagen.

6.5 De Koffiejongens bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Wilt u het afleveradres wijzigen en deze een gereedstaande levering kruizen dan zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

6.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt

6.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt De Koffiejongens het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Koffiejongens retourneren conform de door De Koffiejongens gegeven instructies.

7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: De Koffiejongens B.V., Gaasterland 2c, 1948 RG, Beverwijk.

7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

7.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal De Koffiejongens de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

8 Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 De Koffiejongens garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door De Koffiejongens verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 De Koffiejongens garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 De Koffiejongens behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 Ontbinding

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft De Koffiejongens de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door De Koffiejongens gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; De Koffiejongens behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 Proefabonnement

12.1 De Koffiejongens bieden een proefabonnement aan. Per woonadres kan er één proefabonnement besteld worden.

12.2 Dit proefabonnement kan door de klant op dagbasis aangepast, gepauzeerd of opgezegd worden

13 referral

13.1 Klanten met een abonnement bij De Koffiejongens kunnen anderen uitnodigen om De Koffiejongens te proberen.

13.2 De bestaande klant verdient €5,- korting op zijn volgende levering binnen zijn of haar abonnement wanneer de uitgenodigde persoon een proefabonnement afsluit

13.3 De uitgenodigde persoon kan een proefabonnement afsluiten voor €9,95 in plaats van €14,95

13.4 Uitgesloten van deelname zijn

  • Zij die al een account bij De Koffiejongens hebben of hebben gehad
  • Zij die op het zelfde adres wonen als iemand die al klant is

14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op alle verbintenissen tussen De Koffiejongens en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen De Koffiejongens en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Rotterdam, januari 2017